Return to Audubon Bird Exhibit

WILD TURKEY, MELEAGRIS GALLOPAVO
Plate I